Všeobecné obchodní podmínky

Společnost DELTAPLAST s. r. o., se sídlem Dežerice 323 95703, IČO: 46047646, zaspána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: R, vložka č.: 24103 (dále jen „VOP“).

 1. Všeobecné ustanovení
 • Tyto VOP se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím uzavřením kupné smlouvy a tvoří součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Kupujícím můžou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
 • Vyplněním objednávkového formuláře „Objednávka“ a potvrzením seznámení se s těmito VOP (dále jen „objednávka“), kupující přistupuje k těmto VOP prodávajícího, které tvoří neoddělitelnou součást každé kupní smlouvy a jsou stále přístupné na webové stránce prodávajícího.
 • Prodávající je i provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetové stránky prodávajícího (dále jen „obchod“).
 • Na smluvní strany (i další právní vztahy, které můžou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují krom všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zejména pak záko č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji tovaru nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku anebo smlouvy uzavřené mimo provozovacích prostor prodávajícího a zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.
 • Na smluvní vztahy (jakož i jiné právní vztahy, které mohou vzniknout ze smluvního vztahu) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateli platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.
 • Kupujícím je každá osoba (fyzická i právní), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je taktéž každá osoba, která zadala objednávku telefonicky, nebo zasláním emailu a emailem potvrdila akceptování cenové nabídky prodávajícího a  VOP.
 • Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslaný objednávkový formulář „Objednávka“ zpracovaný systémem obchodu. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře ve smyslu předcházející věty, za objednávku se považuje i telefonická objednávka, nebo objednávka zaslaná emailem, nebo poštou na adresu prodávajícího.
 • Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi a o objednaném produktu. Na základě objednávky se zákazníkovi vygeneruje automaticky faktura na úhradu kupní ceny. V případě, že kupující nevyužije možnost objednat prostřednictvím objednávkového formuláře, ale vykoná objednávku telefonicky, nebo zasláním emailu, nebo poštou na adresu prodávajícího, prodávající zašle kupujícímu cenovou nabídku emailem.
 • Produktem se rozumí dárkový a praktický předmět ze dřeva (stromek a příslušenství)

 1. Objednávka produktů – uzavření kupné smlouvy

 • Elektronická objednávka produktů uskutečněná formou vyplněného objednávkového formuláře „Objednávka“ a následná úhrada kupní ceny ve smyslu automaticky vygenerované faktury je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.
 • K akceptaci objednávky produktů ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemního potvrzení (elektronicky), přijetí objednávky a potvrzení o připsání kupní ceny na účet prodávajícího, přičemž prodávající zároveň informuje kupujícího, že produkt byl zadán do výroby/na odeslání.
 • Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí rovněž zaslání cenové ponuky vytvořené prodávajícím na základě telefonické nebo emailové objednávky kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě písemným potvrzením (elektronicky) cenové nabídky kupujícího. V případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu vždy předem, v opačném případě nebude uzavřena kupní smlouva.
 • V případě objednávky ve smyslu článku 3 tohoto článku VOP je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené a doručené prodávajícímu kupujícím. V případě omeškání kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající nárok požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné sumy za každý i začatý den opoždění a jednorázové paušální náhrady za úkony související s administrativními pracemi v sumě 20,- EUR.
 • Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího vůči kupujícímu.

 1. Kupní cena a platební podmínky

 

 • Cena produktů objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „kupní cena“) je vygenerována vždy speciálně pro každého zákazníka po vyplnění objednávky na webové stránce prodávajícího. V případě objednávky ve smyslu čl. II bod 5 tohoto článku VOP, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku prostřednictvím emailu.
 • Prodávající negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoli časovém úseku. Pro vyloučení jakýchkoli sporů, kupní cena vygenerována v případě konkrétní objednávky se po její úhradě ve lhůtě splatnosti již nemění.
 • Kupní cena produktů nezahrnuje náklady na dopravu, ani jiné náklady související s dodáním produktů.
 • Základním platidlem je měna euro.

 

 1. Dodání produktů

 

 • Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě a v případě kupujícího ve smyslu čl. I bod 5 i spolu s písemným rovnopisem VOP, v případě, že je již nedodal dřív spolu s daňovýma doklady vztahující se k produktu a jinými doklady, když existují a jsou typické pro daný produkt. V případě, že písemné vyhotovení těchto VOP nebyli kupujícímu ve smyslu čl. I bod 5 dodané s produktem, je kupující povinen písemně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu ve lhůtě nejpozději do tří dnů ode dne převzetí produktu, v opačném případě se předpokládá, že povinnost prodávajícího dodat písemný rovnopis těchto VOP byla splněna.
 • Prodávající zpracovává všechny přijaté objednávky v pořadí, v jakém mu jsou doručeny. Dodací lhůta na objednaný produkt je 7 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě specifického požadavku (zejména ne však výlučně požadavek specifických dokončovacích procesů, specifické suroviny) se dodací lhůta prodlužuje o další pracovní dny, které budou oznámeny emailem v cenové nabídce.
 • V případě, že prodávající nemůže kupujícímu objednaný produkt dodat, a to i přesto, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom bez odkladu informovat kupujícího a do 15 dnů vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, když se smluvní strany nedohodnou na náhradně plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká.
 • Místo dodání objednaného produktu je adresa uvedena kupujícím v objednávce.
 • Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně pověřené osoby na převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetí osoby (přepravní a zásilková společnost).
 • Dodání produktu je uskutečněné jeho odevzdáním kupujícímu (nebo písemně pověřené osobě na převzetí produktu), resp. jeho odevzdání prvnímu přepravci na přepravu.
 • Přepravovaný produkt musí být vhodně a bezpečně zabalen. Kupující podpisem na přepravním/dodacím liste potvrzuje krom dodání rovněž i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán kompletně ve smyslu objednávky.
 • Při osobním odběru v případě viditelně poškozeného produktu, případně zjištěných závad, je kupující oprávnen nepřevzít produkt. Převzetím produktu se má za to, že tento neměl vady zjištěné při osobní prohlídce produktu. Při osobním i zásilkovém dodání je kupující zároveň povinen vyznačit poznámku o poškození produktu v přepravním/dodacím listu s výstižným opisem tohoto poškození, a to okamžitě při převzetí když jde o vady zjistitelné při převzetí, nebo nejpozději do 10 dnů když jde o vady skryté. Všechny později oznámené vady a poškození, resp. reklamace dodaného množství a kvality produktů nebudou ze strany prodávajícího akceptovány.
 • Spolu s dodáním tovaru poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči.

 

 1. Převzetí produktu

 

 • Kupující je povinen převzít objednaný produkt, který mu prodávající doručil na místo dodání určené v objednávce.
 • V případe, že kupující nepřevezme produkt, prodávající ho uloží ve svých prostorách a písemně vyzve kupujícího na jeho vyzdvižení. V případě, že kupující nevyzvedne produkt ani do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny produktu včetně přepravy. Nárok na další náklady, které prodávajícímu vznikla v důsledku poručení povinnosti kupujícího převzat produkt, jakož i nárok na náhradu škody, tím není dotknutý. Uplynutím lhůty na dodatečné převzetí produktu, smluvní vztah založen na kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím zaniká.
 • Nebezpečí poškození produktu a zodpovědnost za škodu na produktu přechází na kupujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby. V případě uvedeného v bode 2 tohoto článku VOP, přechází nebezpečí poškození produktu a zodpovědnost za škodu na produktu na kupujícího dnem kdy kupující nepřevzal produkt při prvním pokusu o doručení.

 

 1. Doprava

 

 • Přepravné náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v automaticky vygenerované faktuře, nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit ji spolu s kupní cenou.

 1. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

 

 • Kupující může odstoupit od kupní smlouvy v souladu a způsobem upraveným v Občanském zákoníku. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne kdy kupující nebo ním určena třetí osoba s výnimkou dopravce převzala produkt.
 • Při výkonu práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prodávajícího jednoznačným vyhlášením., a to listem zaslaným poštou, doporučenou listovou zásilkou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Za tímto účelem může kupující využít vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webové stránce prodávajícího.
 • Lhůta na odstoupení od smlouvy je zachovaná, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta na odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději v 14 den odkdy lhůta na odstoupení od smlouvy začala plynout.
 • Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu všechny platby, které uhradil kupující v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu i s náklady na doručení tovaru kupujícímu. To se nevztahuje na dodateční náklady, kdy si kupující zvolil jiný druh doručení jak je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude uskutečněna rovnaným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena související náklady kupujícího za podmínky, když kupující výslovně nesouhlasí s jiným způsobem platby a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.
 • Platba za zakoupený tovar budu kupujícím uhrazen až po doručení vráceného tovaru zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání tovaru zpět dle toho, co nastane dřív.
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat tovar zpět anebo ho přinést na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP nejpozději do 14 dne uplatnění si práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovalou, když kupující tovar odešle zpět před uplynutím 14. – denní lhůty. Přímé náklady na vrácení tovaru snáší kupující. Kupující zodpovídá za jakékoli snížení hodnoty tovaru v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Při odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího – podnikatelského subjektu se uplatňují zákonné podmínky upravené v Obchodním zákoníku.
 • Kupující může bez finanční sankce stornovat výlučně svoji objednávku provedenou prostřednictvím objednávkového formuláře „Objednávka“ a to do 24 hodin ode dne zadání platebního příkazu na zaplacení kupní ceny, nejdříve však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího a zároveň je povinen o uvedené skutečnosti telefonicky a písemně vyrozumět prodávajícího. Prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu, když přišlo k její připsání na účet prodávajícího za podmínky, že se smluvní strany nedohodnou na náhradním plnění. V případě akceptace cenové nabídky prodávajícího zasláním potvrzujícího emailu, stornování už není možné.
 • V případě stornování objednávky po připsání kupní ceny na účet prodávajícího, nebo jestli kupující nesplní svou oznamovací povinnost ve smyslu bodu 3 tohoto článku VOP, prodávající není povinen storno objednávky akceptovat a má se za to, že kupní smlouva byla řádně uzavřena.
 • Prodávající nepřebírá vrácený produkt prostřednictvím dobírkové služby, produkt v případě kdy jsou dané zákonné důvody, musí být ze strany kupujícího vrácen formou běžného poštovního balíku anebo zásilkovou společností.
 • Kontaktní údaje prodávajícího pro případ odstoupení od smlouvy nebo reklamace dle následovního článku jsou následovní:
  1. adresa: DETLA PLAST s.r.o Dežerice 323 95703
  2. telefónne číslo: 0911026718
  3. info@stromcheck.eu

 1. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

 

 • Prodávající nezodpovídá za vady produktu, jestli tyto jsou způsobeny nekvalitními podklady dodanými kupujícím.
 • Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů. Prodávající nekontroluj kvalitu dodaných podkladů, tyto nijak neupravuje a nemění je, ale jsou spravovávány automaticky. Rovněž nezodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad se všeobecně závaznými právními předpisy, jakož ani za poručení práv duševního vlastnictví třetích osob.
 • Výlučně kupující zodpovídá za vady produktů způsobené dodáním vadných/nekvalitních podkladů.
 • Kupující zodpovídá za obsad podkladů a jejich soulad se všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky a/nebo se všeobecnou morálkou a zodpovídá za jakékoliv škody, které by mohli být způsobeny třetími osobami v souvislosti s používáním produktů.
 • V případě, že prodávající zjistí při zpracovávání objednávky, že dodaný obsah podkladů je hanlivý, případně v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího, nebo všeobecně závaznými právními předpisy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, doručením písemného oznámení o stornování potvrzení objednávky emailem. Kupujícímu nevzniká nárok na žádnou náhradu, krom nároku na vrácení již zaplacené kupní ceny.
 • Prodávající poskytne záruku na dodané produkty v souladu s příslušnými právními předpisy Slovenské republiky. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí produktu ze strany kupujícího. V případě kupujících – podnikatelských subjektů se na zodpovědnost za vady produktů a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení Obchodníka Zákoníku.
 • V případě vrácení produktu s vatou, která vyšla najevo až po jeho převzetí, a která nebyla zřejmá a zjistitelná při běžné kontrole při převzetí, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo vrácení kupní ceny. Jestli jde o vadu, která robí věc nepoužitelnou, má kupující nárok odstoupit od kupní smlouvy. Po dohodě smluvních stran může být produkt s vadou nahrazen i novým produktem bez vad. Poškozený, nebo vadný tovar musí být kompletní.
 • Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na produkt v záruční době, a to bez odkladu potom, jak se o vadě produktu dozvěděl, zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP a to v souladu se všeobecnými závaznými právními předpisy.
 • Prodávající je povinen vybavit reklamami a kupujícího písemně (elektronicky, poštou) vyrozumět o výsledku vybavení reklamace do 30 dnů ode dne obdržení/přijetí písemné reklamace.
 • Postupy upravené v tomto článku se přiměřeně vztahují i na podání stížnosti nebo podnětu ze strany kupujícího.

 

 1. Ochrana osobních údajů a soukromí

 

 • Kupující při vyplnění objednávkového formuláře bere na vědomí a vyhlašuje, že byl poučen dle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů.

***

 

Tyto VOP platí v znění, v jaké jsou uveřejněny na internetové stránce prodávajícího a odsouhlaseny příslušným orgánem společnosti DELTA PLAST s.r.o

Znění VOP je účinné od 1.10.2017